تحلیل طلا 19 آبان 1398

تحلیل مظنه طلای آبشده :

مسیر جرکت قیمت در روزهای قبل :

قیمت نزول خود را تا سطح 1744 انجام داده است.این سطح از دو جهت مهم می باشد

  •  الگوی AB=CD از حرکت قبل
  • الگوی BAT  که هدفی در این محدوده داشته است.

 

اگرچه قیمت از این سطح کمی پایین تر رفته است ولی چندان مهم نیست.سپس قیمت بعد از برخورد به 1744 شروع به بازگشت نموده است.در مسیر بازگشت سناریو های زیر را می توان در نظر گرفت

1-ادامه حرکت نزولی:

در حال حاضر یک موج 5 تایی الیوت را در نظر داریم که هم اکنون در اصلاح موج 4 قرار داریم و می تواند هشداری برای بازگشت باشد.این سناریو تا زمانی برقرار است که موج4 و موج یک همپوشانی نداشته باشند که محدوده 1757 است.در صورت ادامه روند صعودی تا این سطح دیگر 5 موجی نخواهیم داشت.

در صورت برگشت از سقف کانال رسم شده  می توان احتمال ریزش تا 1727 (1.27 درصد ) و 1720 (1.681 درصد) را خواهیم داشت.

2- حرکت صعودی :

در مسیر حرکت صعودی نیز از دیدگاه الیوت 5 موجی را داریم که هم اکنون در موج 4 قرار داریم.همانطور که مشاهده می شود موج 4 همپوشانی کوچکی در سایه ها با موج 1 داشته که می شود از آن چشم پوشی نمود.در صورت ادامه روند صعودی می توان کامل شدن این 5 موجی را در نظر گرفت. اهداف مورد نظر 1800 و 1816 هستند.

شرایط ورود :

  • در صورت شکسته شدن کانال رسم شده و ورود به محدوده 1757 فروش دیگر معنی ندارد. و باید وارد خرید شد.
  • در صورت برخورد به سقف کانال و ظاهر شدن نشاه برگشت فرصت معامله فروش خواهیم داشت

ارسال یک پاسخ