تحلیل تکنیکال جفت ارزها 13 آبان 1398

تحلیل اونس
طلا بعد از شکستن منطقه ۱۵۰۰ همانطور که انتظار می رفت تا محدوده ۱۵۱۵ پیش رفت . این منطقه جایی است که مقاومت قوی res2 قرار دارد و مدتی است که شکسته نشده است. در صورتی که این مقاومت (۱۵۱۵) شکسته شود. ( دقت کنید که این مقاومت با سقف کانال کوچک همزمان است) انتظار حرکت تا محدوده ۱۵۵۰ را داریم. در صورتی که از این منطقه قیمت بازگشت کند به ۱۵۰۰ خواهیم رسید که تقریبا مجاور خط روند رسم شده استtr_3. در صورت شکسته شدن این خط روند انتظار رسیدن به حمایت  sup_1 در ۱۴۸۵  و کف کانال اصلی در ۱۴۵۰ را نیز خواهیم داشت

 

تحلییل یور به دلار
یورو به دلار در محدوده ۴ خط روند که تشکیل دو کانال داده اند قرار دارد. هم اکنون خط روند tr_2که بالای کانال کوچکتر نیز است شکسته شده و قیت به سمت سقف کانال بزرگتر یعنی خط روند tr1 در حال حرکت است. در این مسیر مقاومت res_1را نیز در پیش داریم. با رسیدن قیمت به این سطح ۱.۱۲۰۰ انتظار ریزش داریم و در صورت شکسته شدن این سطح و تثبیت در بالای آن انتظار حرکت صعودی است. از این رو سطح ۱.۱۲۰۰ می تواند محل تصمیم گیری برای ما در نظر گرفته شود

ارسال یک پاسخ