تحلیل سکه 15 اردیبهشت 1398

تحلیل سکه

دیروز با آنکه انتظار می رفت قیمت اصلاحی انجام دهد همچنان به روند صعودی خود ادامه داد.و تا آستانه 5100 معامله شد.و البته کمی ریزش در انتهای وقت داشت.همانطور که دیده می شود براساس دو خط روند رسم شده دو سطح آستانه وجود دارد. خط روند بالایی در مجاورت 5100 است و در صورت شکسته شدن این محدوده و تثبیت در بالای آن انتظار حرکت صعودی است.

در راین راستا با حرکت صعودی می توان اهداف 5127 و 5180 را مشاهده کرد . در صورت بازگشت (به هردلیلی ) و شکسته شدن خط روند پایینی که می تواند متناظر با عدد 5073 باشد و تثبت آن زیر 5066 انتظار ریزش قوی با اهداف اولیه 5024 و 5000 خواهیم داشت .

تحلیل سکه

با شکسته شدن خط روند پاینی قیمت مسیر حرکت خود تا کف کانال و هدف 5024را طی نموده است .

ارسال یک پاسخ