تحلیل طلا و دلار 5 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و آبشده فردایی

مروری بر روز گذشته:

روز گذشته بازار بسیار بی حرکت و ساکن بود. دلایل زیادی را برای این سکون می توان در نظر داشت که فکر می کنم درباره آن و این گونه شایعات مطالب زیادی در گرو ها و کانال ها مطالعه نموده اید. در نهایت همانطور که دیده شد قیمت در مسیر حرکت خود تا محدوده 1914 پیش رفت ولی باز بعد از برخورد به سقف کانال رسم شده شروع به ریزش نمودو تا سطح 1900 نیز پایین آمد.

تحلیل دلار هرات فردایی:

قیمت همانطور که مشاهده می شود بعد از شکستن کانال دوم به موازات کانال بزرگ اول به نظر باید حرکت صعودی خود را آغاز می نمود ولی این اتفاق پیش نرفت و مجدد قیمت به کف کانال سوم که مسیر جدید حرکت است بازگشته. این نقطه از نظر تحلیلی می تواند قابل توجه ومهم باشد  ، از این جهت که در صورت بازگشت از این نقطه به صورت صعودی انتظار .حرکتی به سمت سقف کانال جدید خواهیم داشت و از طرفی در صورت شکستن این کف نیز انتظار مسیر حرکت نزولی را خواهیم داشت.

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار آبشده مشاهده می شود حرکت قیمت در روز گذشته بسیار محدود بوده است.قیمت هم اکنون در نقطه ای خاص قرار گرفته است . همانطور که در نمودار مشاهده می شود در صورت شکسته شدن خط بالایی کانال و تثبیت در بالای آن که محدوده 1915 می باشد انتظار حرکت صعودی با هدف 1980 را خواهیم داشت و در صورت شکسته شدن کف کانال آبی رنگ در محدوده 1880 می توان وارد معامله فروش شد به قصد هدف 1770.در هر صورت توجه داشته باشید که قیمت تحت اثر جو بازار کمی از حالت تکنیکال خارج است و با احتمال نفوذ های بازار ساز می توان شرایط خاصی را تجربه کرد

 


این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ