تحلیل طلا و دلار 28مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار دیده می شود قیمت همچنان در الگوی مثلث رسم شده قرار دارد. روز گذشته همانطور که ذکر شد قیمت از سقف مثلث جدا شده و به کف مثلث رسید در حقیقت سطح 11650. در این راستا همانطور که در تحلیل قبلی اعلام شد این سطح قابل توجه و مهمی می باشد. در صورت شکسته شدن این سطح انتظار حرکت نزولی به سمت سطوح  11500 و 11300 را داریم. از طرفی نیز بازگشت از این سطح در حال حاضر هدف سقف مثلث در محدوده 11750 است. از این رو همانطور که مشاهده می شود قیمت در محدوده مثلث تنگ تر و تنگ تر می شود تا در زمانی اماده حرکت ناگهانی و سریع شود. که در این مورد باید دقت زیادی داشت.

تحلیل طلای آبشده فردایی

طلای آبشده همانطور که در نمودار دیده می شود نیز درون مثلث قرار دارد. دو مثلث در اینجا وجود دارد. همانطور که در بازه 4 ساعته مشاهده می شود قیمت ابتدا در مثلث بزرگی قرار دارد و قیمت در حال حرکت به سمت سقف آن است که با منطقه مقاومتی بین 1828 تا 1838 نیز همخوانی دارد. همچنین در تایم 1 ساعته قیمت در کف مثلث قرار دارد. با توجه به شرایط فعلا باید دید مسیر حرکتی مسیر کلی حرکت به کدام سمت می باشد. در صورت شکسته شدن کف 1805 و تثبیت در زیر آن انتظار ریزش تا 1794 را داریم. و همچنین در صورت بازگشت از سطح 1810 می توان انتظار حرکت تا سطح 1824 را داشت

 

ساعت 12

دوستان در مورد تحلیل طلای آبشده دقت کنید ممکن است رسیدن به محدوده 1794 اتفاق نیفتاده و در محدوده 1799 بازگشتی اتفاق بیفتد از این رو دقت خود را به این محدوده نیز معطوف نمایید

این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ