تحلیل طلا و دلار 1 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته:

روز گذشته همانطور که برای دلار هرات فردایی پیش بینی می شد حرکت صعودی به سمت سقف کانال داشتیم و دو هدف 12150 و 12350 را لمس نمود . به طبع این حرکت رو به رشد در دلار ، در طلای آبشده نیز حرکت صعودی  داشتیم و قیمت بعد از باز شدن در 1753 مقدار حداکثر 1780 و حداقل 1736 را لمس کرد  و در نهایت در 1780 نیز بسته شده است.

تحلیل دلار هرات فردایی:

دلار هرات فردایی همانطور که دیده می شود در مجاورت سقف کانال قرار دارد.البته تجمع سطوح سقف بازگشتی را محدوده 12400 تا 12450 را نشان می دهند.همزمان می توانیم منتظر دایورجنس در این محدوده باشیم که خود می تواند فرصت مناسبی برای بازگشت قیمت باشد.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که دیده می شود قیمت در کانال رسم شده بعد از شکسته شدن منطقه مقاومتی 1760 تا 1767 شروع به حرکت صعودی نموده است. ولی از طرف دیگر دلار سیگنال ریزشی بیشتری را نشان می دهد از این رو باید با هشدار بیشتری اقدام به معامله گرد.

در صورت ادامه حرکت صعودی اهداف 1805 و 1836 رامی توان متصور شد. و در صورت ریزش دلار ابتدا با منطقه مقاومت قبلی که در آن صورت در نقش حمایت عمل می کند خواهد بود .

این تحلیل ادامه خواهد داشت

 

ارسال یک پاسخ