تحلیل سهام وبملت 21 اردیبهشت 1398

همانطور که دیده می شود قیت در مسیر حرکت خود به سقف کانال رسم شده برخورد کرده است و از این سقف ریزش نموده است.در این شرایط انتظار ریزش کلی تا کف کانال را خواهیم داشت.که به نظر براساس تحلیل زمانی و قیمتی شکل گرفته بروی تصویر می تواند اتفاق بیفتد.

تحلیل سهام وبملنت 21 اردیبهشت 1398

ارسال یک پاسخ