تحلیل طلا 1 می 2019

تحلیل طلای آبشده

همانطور که دیروز ذکز شد قیمت در حال شکل دادن الگوی سر و شانه معکوس می باشد. در این راستا هدف فعلی الگو را می توان تا 1957در نظر داشت .

تحلیل طلای آبشده

به صورت بلند مدت تر می توان اهداف 1968 و 1980 را نیز در نظر گرفت . فعلا عدد ١٩٥٦ رويت شد. قیمت با لمس عدد 1959 شروع به کامل کردن موج 5 از حرکت بزرگتر نموده است. به اهداف تعیین شده برروی نمودار آخر دقت داشته باشید  .

تحلیل طلای آبشده

دقت کنید این توقف می تواند پر کردن ظرف زمان و حرکت شدید مجدد باشد . احتمال صعود بیشتر است ولی با توجه به جمع شدن انرژی احتمال حرکت ناگهانی زیاد است.

ارسال یک پاسخ