برطبق قوانین سازمان بورس فعالیت فارکس در ایران ممنوع می باشد . از این رو مطالب این صفحه برای کاربران داخل ایران صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و این مجموعه در این راستا پاسخگوی کاربران ساکن ایران نخواهد بود